STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE

STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE

Studia pierwszego stopnia, specjalność studia południowosłowiańskie to nowoczesne, komparatystyczne studia, które koncentrują się na uzyskiwaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i językach krajów specjalności, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych regionalnych kontekstach oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur Europy.

Program studiów specjalności studia południowosłowiańskie jest atrakcyjną i szeroką ofertą w zakresie zdobywania wiedzy o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, ale także pozyskanie podstawowej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej krajów specjalizacji w kręgu narodów południowosłowiańskich (Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii) dawniej i współcześnie. Ponadto studia gwarantują zdobycie wiedzy na temat historii krajów specjalizacji na tle dziejów Półwyspu Bałkańskiego i Europy, zapoznanie się z głównymi epokami, prądami i twórczością czołowych przedstawicieli ze wskazaniem na uwarunkowania historyczne, konfesyjne, narodowe i kulturowe twórczości literackiej, pozyskanie podstawowej wiedzy na temat współczesnego języka specjalizacji na tle rozwojowym języków południowosłowiańskich i bałkańskiej ligi językowej oraz wiedzy z zakresu etnogenezy Słowian oraz dziejów i znaczenia południowosłowiańskich idei wspólnotowych.

Wymiernym efektem studiów południowosłowiańskich będzie znajomość pierwszego języka południowosłowiańskiego na poziomie B2 i znajomość drugiego języka południowosłowiańskiego na poziomie B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Innymi słowy, studiujący powinni posiąść umiejętność ustnej i pisemnej wypowiedzi w dwóch językach południowosłowiańskich, dotyczącej zagadnień ogólnych i szczegółowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł, a także interpretować zjawiska językowe w ujęciu synchronicznym i diachronicznym oraz posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu literatury, kultury i historii krajów specjalizacji.

Analiza powiązań poszczególnych faktów językowych z różnymi obszarami działalności humanistycznej pomoże studiującym łatwiej dokonywać tłumaczeń z języków południowosłowiańskich na język polski i z języka polskiego na języki południowosłowiańskie, a podejmowanie samodzielnych działań profesjonalnych, których osiągania będziemy uczyć podczas studiów, wskaże drogę w poszukaniu rozwiązań kwestii praktycznych i naukowych. Student filologii słowiańskiej, specjalność studia południowosłowiańskie musi umieć nawiązywać kontakty interpersonalne z przedstawicielami różnych kultur i tradycji, a także być otwarty na wymianę informacji i doświadczeń z innymi osobami.

Celem kształcenia na specjalności studia południowosłowiańskie jest stworzenie Studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi, dotyczącymi kultur, literatur i języków południowosłowiańskich oraz zdobycie zaawansowanych umiejętności językowych, dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w ośrodkach kultury, informacji turystycznej, szkołach językowych, placówkach dyplomatycznych, jednostkach gospodarczych, mediach oraz tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie biegła znajomość języków południowosłowiańskich jest istotnym elementem wykonywanych obowiązków.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę w zakresie studiów południowosłowiańskich. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Program studiów jest nastawiony na to, aby Absolwent opanował język I język bałkański na poziomie biegłości B2 oraz II język bałkański na poziomie biegłości B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), a także umiał posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1.

Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany – w zależności od wybranej specjalności – do pracy w placówkach dyplomatycznych, oświatowych, kulturalnych, samorządu lokalnego, w wydawnictwach, czasopismach oraz mediach elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynator kierunku: dr Natalia Długosz, e-mail: natrek43@gmail.com

Reklamy%d blogerów lubi to: