FILOLOGIA SERBSKA

2000px-flag_of_serbia-svg


FILOLOGIA SERBSKA

Studia serbistyczne II stopnia koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku serbskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur.

Celem kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia serbska jest stworzenie Studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka serbskiego oraz zdobycia zaawansowanych umiejętności językowych, dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkołach językowych, placówkach dyplomatycznych i w mediach oraz tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie biegła znajomość języka serbskiego jest istotnym elementem wykonywanych obowiązków.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów slawistycznych II stopnia w zakresie filologii serbskiej posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji: translatorskiej oraz kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej, a także zna język serbski na poziomie biegłości C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), posiada umiejętność posługiwania się drugim (innym niż język bułgarski) językiem słowiańskim na poziomie biegłości A2 oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1. Student powinien porozumiewać się w ramach wyuczonej dziedziny zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Absolwenci innych kierunków studiów rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw. Absolwenci innych kierunków studiów rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw.

Absolwent studiów slawistycznych II stopnia powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie na podstawie informacji o kraju specjalności, a także posiadać szeroką kompetencję międzykulturową i być otwartym na inne języki i kultury.

Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – Absolwent powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Dwuletnie studia slawistyczne II stopnia przygotowują absolwentów także do podjęcia edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Koordynator kierunku: dr Lidia Wiatrowska, e-mail: lidiapoz@amu.edu.pl

Reklamy%d blogerów lubi to: