BAŁKANISTYKA

BAŁKANISTYKA

Bałkanistyka to nie tylko studia humanistyczne, ale przede wszystkim kulturowe. Jako kierunek studiów  mieści się w obszarze nauk humanistycznych oraz społecznych ze względu na swój przedmiot (język, literatura, kultura, historia, etniczność i religia, relacje etniczne i społeczne), metodologię (wykorzystującą aparat pojęciowy i badawczy filologii, etnologii oraz historii) oraz efekty naukowo-badawcze, których wymiernym kształtem jest wpływ na krzewienie kultury bałkańskiej w Polsce. Studia bałkanistyczne II stopnia koncentrują się  na uzyskiwaniu zaawansowanej kompleksowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie słowiańskich oraz niesłowiańskich języków bałkańskich, historii Bałkanów, antropologii i etnologii Półwyspu Bałkańskiego i literatury bałkańskiej w ich ujęciach narodowych, modelowych i porównawczych, historii narodów oraz państw bałkańskich i na zróżnicowaniu etnicznym oraz kulturowym Półwyspu Bałkańskiego. Zagadnienia te ujmowane są w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych języków i kultur.

Celem kształcenia na kierunku bałkanistyka jest stworzenie Studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultur, literatur krajów bałkańskich oraz zdobycia umiejętności językowych (w zakresie słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich), dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, firmach handlowych, placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach i w mediach oraz tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie znajomość kultur i języków bałkańskich jest istotnym elementem wykonywanych obowiązków.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na unikatowym kierunku bałkanistyka posiada wiedzę z zakresu praktycznej znajomości trzech języków regionu – z grupy języków słowiańskich: macedońskiego, serbskiego i bułgarskiego (poziom sprawności językowej B2) oraz z grupy języków niesłowiańskich: rumuńskiego, tureckiego i albańskiego (poziom sprawności językowej B2). Poza językami kierunkowymi, studenci kontynuują naukę jednego z języków zachodnich (język kongresowy na poziomie sprawności językowej B1). Dodatkowo uzyskują wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, a także z zakresu literatury i historii krajów bałkańskich. Zdobyta wiedza obejmuje konfesyjny wymiar bałkańskiej przestrzeni kulturowej oraz relacje między islamem, prawosławiem i katolicyzmem.

Realizowane przedmioty z zakresu praktycznej nauki języka, literatury, historii oraz etnologii i antropologii Bałkanów umożliwiają studentowi uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu bałkańskiej przestrzeni kulturowej i społecznej. Osoba, która ukończyła bałkanistykę będzie miała kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawniczych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu.

Absolwent bałkanistyki będzie posiadał przygotowanie do prowadzenia działalności analitycznej. Będzie miał kompetencje pozwalające na kontynuowanie wykształcenia na III stopniu studiów na kierunkach o profilu filologicznym, etnologicznym, antropologicznym bądź historycznym, zgodnie z zasadami określonymi przez uczelnię przyjmującą.

 

Koordynator kierunku: dr Artur Stęplewski, e-mail: arturst30@poczta.onet.pl

Reklamy%d blogerów lubi to: