FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA CZESKA

Studia bohemistyczne II stopnia koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku czeskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur.

Celem kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia czeska jest stworzenie Studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka czeskiego oraz zdobycia zaawansowanych umiejętności językowych, dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkołach językowych, placówkach dyplomatycznych i w mediach oraz tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie biegła znajomość języka czeskiego jest istotnym elementem wykonywanych obowiązków.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów slawistycznych II stopnia w zakresie filologii czeskiej posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji: translatorskiej oraz kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej, a także zna język czeski na poziomie biegłości C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), posiada umiejętność posługiwania się drugim (innym niż język czeski) językiem słowiańskim na poziomie biegłości A2 oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1. Student powinien porozumiewać się w ramach wyuczonej dziedziny zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Absolwenci innych kierunków studiów rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw. Absolwent studiów slawistycznych II stopnia powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie na podstawie informacji o kraju specjalności, a także posiadać szeroką kompetencję międzykulturową i być otwartym na inne języki i kultury.

Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – Absolwent powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Dwuletnie studia slawistyczne II stopnia przygotowują absolwentów także do podjęcia edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Koordynator kierunku: dr Urszula Kowalska, e-mail: ukow@amu.edu.pl

 

Reklamy%d blogerów lubi to: