FILOLOGIA BUŁGARSKA

FILOLOGIA BUŁGARSKA

Studia bułgarystyczne II stopnia koncentrują się uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku bułgarskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur.

Celem kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia bułgarska jest stworzenie Studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami i metodologiami naukowymi dotyczącymi poznawania i badania kultury, literatury i języka bułgarskiego oraz zdobycia  zaawansowanych umiejętności językowych, dzięki którym będą Oni mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w ośrodkach dyplomatycznych, kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkołach językowych, w mediach oraz tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie biegła znajomość języka bułgarskiego jest istotnym elementem wykonywanych obowiązków.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów slawistycznych II stopnia w zakresie filologii bułgarskiej posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji: translatorskiej oraz kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej, a także zna język serbski na poziomie biegłości C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), posiada umiejętność posługiwania się drugim (innym niż język bułgarski) językiem słowiańskim na poziomie biegłości A2 oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1. Student powinien porozumiewać się w ramach wyuczonej dziedziny zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Absolwenci innych kierunków studiów rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw. Słuchaczami studiów II stopnia filologii bułgarskiej mogą zostać Absolwenci uczelni wyższych posiadający tytuł zawodowy licencjata/inżyniera.

W związku z powyższym Absolwent studiów slawistycznych II stopnia powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie na podstawie informacji o kraju specjalności, a także posiadać szerokie kompetencje międzykulturowe i być otwartym na inne języki i kultury.

Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków. Dwuletnie studia slawistyczne II stopnia przygotowują absolwentów także do podjęcia edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Koordynator kierunku: dr Wojciech Jóźwiak, e-mail: wojj@amu.edu.pl

Reklamy%d blogerów lubi to: