FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA (z j. rosyjskim)

Studiując kierunek filologia słowiańska i filologia polska, czyli studia slawistyczno-polonistyczne, Studenci uczą się dodatkowego języka (rosyjskiego), a także zdobywają wiedzę z zakresu historii i kultury Rosji. Języka kierunkowego studenci uczą się od podstaw doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków kongresowych). Lektorat języka rosyjskiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka serbskiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy. Dzięki podpisanym umowom o współpracy z Uniwersytetami w Archangielsku, Irkucku i Sankt Petersburgu Studenci mają możliwość odbycia staży naukowych i części studiów (w ramach programów międzynarodowej wymiany studenckiej) w renomowanych uczelniach rosyjskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Założeniem studiów I stopnia na kierunku filologia słowiańska i filologia polska jest uzyskanie przez Absolwenta podstawowej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury Polski i Rosji oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkole i w mediach po uprzednim uzupełnieniu wykształcenia wymaganego do wykonywania tego zawodu), a także zdobycie interdyscyplinarnych kompetencji pozwalających na wykorzystanie wiedzy o językach i ich znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego (kompetencja międzykulturowa i komunikacyjna). Absolwent będzie potrafił gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o kraju specjalizacji, będzie posiadał wiedzę na temat specyfiki krajów sąsiednich, ich przeszłości, cywilizacji, kultury i literatury.

Program studiów jest nastawiony na to, aby Absolwent opanował język rosyjski na poziomie biegłości B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1.

Program studiów – poza obowiązkowym kanonem wiedzy uniwersyteckiej – umożliwia zdobycie wiedzy o kulturze krajów słowiańskich i kulturze polskiej niezbędnej dla dziennikarzy, pracowników misji i organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, biur turystycznych oraz osób zainteresowanych krajami Słowiańszczyzny.

Oferta programowa na studiach slawistyczno-polonistycznych obejmuje przedmioty pedagogiczne, których wybór daje Studentom uprawnienia nauczycielskie w zakresie nauczania języka polskiego. Przyszli nauczyciele muszą zaliczyć blok przedmiotów pedagogicznych (psychologii, pedagogiki i metodyki języka polskiego – kursy dostępne w UAM), zdać egzaminy z tych przedmiotów oraz odbyć i zaliczyć dwie praktyki pedagogiczne.

Koordynator kierunku: dr Monika Wójciak-Marek, e-mail: monika8@amu.edu.pl

Reklamy%d blogerów lubi to: