FILOLOGIA SERBSKA

FILOLOGIA SERBSKA

Studenci filologii serbskiej I stopnia naukę języka kierunkowego rozpoczynają od podstaw, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków kongresowych). Lektorat języka serbskiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka serbskiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy. Przez pierwsze dwa lata studiów Studenci najwięcej czasu w murach Instytutu Filologii Słowiańskiej spędzają z mgr Aną Samardzić oraz mgr Stanislavą Kostić – nieocenioną lektorką i tłumaczką języka serbskiego, która wykształciła już 15 generacji Studentów serbistyki, co oznacza, że łącznie ponad 200 osób nauczyła biegle posługiwać się Jej ojczystym językiem i zaszczepiła w nich miłość do wszystkich krajów i narodów byłej Jugosławii. Ogromną i niesłabnącą popularnością cieszy się także prowadzony przez Nią warsztat tłumacza, na który uczęszczają Studenci i Słuchacze wszystkich specjalizacji i kierunków.

Studenci filologii serbskiej poznają różnice między językami słowiańskimi na poziomach strukturalnym i semantycznym. Moduł literacki przewidziany programem studiów obejmuje głównie literaturę serbską, ale można również dowiedzieć się sporo o literaturach innych krajów słowiańskich. Dzięki podpisanym umowom o współpracy z Uniwersytetami w Nowym Sadzie oraz Belgradzie studenci mają możliwość odbycia staży naukowych i części studiów (w ramach programów międzynarodowej wymiany studenckiej) w renomowanych uczelniach serbskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Założeniem studiów I stopnia na kierunku filologia serbska jest uzyskanie przez Absolwenta podstawowej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury Serbii oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkole i w mediach po uprzednim uzupełnieniu wykształcenia wymaganego do wykonywania tego zawodu), a także zdobycie interdyscyplinarnych kompetencji pozwalających na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego (kompetencja międzykulturowa i komunikacyjna). Absolwent będzie potrafił gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o kraju specjalizacji, będzie posiadał wiedzę na temat specyfiki krajów sąsiednich, ich przeszłości, cywilizacji, kultury i literatury. Studenci zapoznają się ponadto ze specyfiką krajów sąsiednich, z ich historią, kulturą i literaturą, co gwarantuje poszerzenie wiedzy o kontekst południowosłowiański i bałkański.

Program studiów jest nastawiony na to, aby Absolwent opanował język serbski na poziomie biegłości B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1.

Program studiów – poza obowiązkowym kanonem wiedzy uniwersyteckiej – umożliwia, po wybraniu jednej z dwóch proponowanych specjalizacji (przekładu funkcjonalnego lub turystyki kulturowej) zdobycie nowoczesnej, szerokiej wiedzy o kraju studiów niezbędnej do podjęcia pracy w zawodzie dziennikarza, pracownika misji i organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, biur turystycznych oraz szerokiego grona osób zainteresowanych krajami Słowiańszczyzny południowej i zachodniej. Program studiów filologii serbskiej nie uwzględnia specjalizacji nauczycielskiej.

Nabyte umiejętności umożliwiają Absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce, gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynator kierunku: dr Paweł Dziadul, e-mail: pdziadul@amu.edu.pl

Reklamy%d blogerów lubi to: