FILOLOGIA CHORWACKA

2000px-flag_of_croatia-svg


FILOLOGIA CHORWACKA

Językiem kierunkowym na filologii chorwackiej jest język chorwacki, którego Studenci uczą się od podstaw doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków kongresowych). Lektorat języka chorwackiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka chorwackiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy. Studenci dodatkowo poznają alfabet cyrylicki oraz różnice między językiem chorwackim i innymi językami słowiańskimi na poziomie strukturalnym i semantycznym. Moduł literacki przewidziany programem studiów realizowany gwarantuje zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu literatury chorwackiej, ale także innych literatur południowosłowiańskich. Dzięki podpisanym umowom o współpracy z Uniwersytetami w Zagrzebiu, Zadarze, Osijeku, Splicie oraz Rijece Studenci mają możliwość odbycia staży naukowych i części studiów (w ramach programów międzynarodowej wymiany studenckiej) w renomowanych uczelniach chorwackich.

Studenci mogą również skorzystać z oferty wymiany pomiędzy uczelniami polskimi, którą umożliwia Program Mobilności Studentów (MOST). Rokrocznie ogłaszana jest lista uczelni, do których, o przeniesienie na okres semestru lub dwóch, może się ubiegać Student.

SYLWETKA ABSOLEWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia chorwacka posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze Chorwacji oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkole i w mediach po uprzednim uzupełnieniu wykształcenia wymaganego do wykonywania tego zawodu), a także interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego (kompetencja międzykulturowa i komunikacyjna). Absolwent będzie potrafił gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o kraju specjalizacji, będzie posiadał wiedzę na temat specyfiki krajów sąsiednich, ich przeszłości, cywilizacji, kultury i literatury. Studenci zapoznają się ponadto ze specyfiką krajów sąsiednich, z ich historią, kulturą i literaturą, co gwarantuje poszerzenie wiedzy o kontekst południowosłowiański i bałkański.

Program studiów jest nastawiony na to, aby Absolwent opanował język chorwacki na poziomie biegłości B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1.

Program studiów – poza obowiązkowym kanonem wiedzy uniwersyteckiej – umożliwia, po wybraniu jednej z dwóch proponowanych specjalizacji (przekładu funkcjonalnego lub turystyki kulturowej) zdobycie nowoczesnej, szerokiej wiedzy o kraju studiów niezbędnej do podjęcia pracy w zawodzie dziennikarza, pracownika misji i organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, biur turystycznych oraz szerokiego grona osób zainteresowanych krajami Słowiańszczyzny południowej i zachodniej. Program studiów filologii chorwackiej nie uwzględnia specjalizacji nauczycielskiej.

Nabyte umiejętności umożliwiają Absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce, gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynator kierunku: dr Ewa Szperlik, e-mail: ewaszperlik@wp.pl

Reklamy%d blogerów lubi to: