FILOLOGIA BUŁGARSKA

2000px-standard_of_the_president_of_bulgaria-svg


FILOLOGIA BUŁGARSKA­­­

Filologia bułgarska ma najdłuższą tradycję dydaktyczną w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uruchomiona została w 1988 roku jako pierwszy kierunek w jednostce będącej wówczas Katedrą Filologii Słowiańskiej. Na kierunku filologia bułgarska Studenci uczą się języka bułgarskiego od podstaw doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków kongresowych). Lektorat języka bułgarskiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka bułgarskiego jako obcego native speakerzy, którzy świetnie sprawdzają się również w roli pośredników i promotorów kulturowych. Lektorzy w nauczaniu języka kładą szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe swoich Studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń. Lektorzy, jako wnikliwi badacze języka i biegli praktycy nie unikają innowacji w zakresie metod dydaktycznych, a ich praca przynosi doskonałe efekty w nauczaniu języka. Dzięki podpisanym umowom o współpracy z Uniwersytetem w Płowdiwie, Uniwersytetem w Sofii oraz Uniwersytetem w Warnie Studenci poznańskiej bułgarystyki od lat korzystają z niezwykle atrakcyjnych ofert staży naukowych, części studiów i praktyk zawodowych (w ramach prężnie działających programów międzynarodowej wymiany studenckiej) na renomowanych uczelniach bułgarskich.

SYLWETKA ABSLOWENTA

Założeniem studiów I stopnia na kierunku filologia bułgarska jest, aby absolwent posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze Bułgarii oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkole i w mediach po uprzednim uzupełnieniu wykształcenia wymaganego do wykonywania tego zawodu). Osoba, która uzyska tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii słowiańskiej, specjalność filologia bułgarska, będzie posiadała interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego (kompetencja międzykulturowa i komunikacyjna). Absolwent będzie potrafił gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o kraju specjalizacji, będzie posiadał wiedzę na temat specyfiki krajów sąsiednich, ich przeszłości, cywilizacji, kultury i literatury.

Program studiów jest nastawiony na to, aby Absolwent opanował język bułgarski na poziomie biegłości B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1.

Program studiów – poza obowiązkowym kanonem wiedzy uniwersyteckiej – umożliwia, po wybraniu jednej z dwóch proponowanych specjalizacji (przekładu funkcjonalnego bądź turystyki kulturowej), zdobycie nowoczesnej, szerokiej wiedzy o kraju studiów, niezbędnej dla dziennikarzy, pracowników misji i organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, biur turystycznych oraz szerokiego grona osób zainteresowanych krajami Słowiańszczyzny południowej i zachodniej. Program studiów filologii bułgarskiej nie uwzględnia specjalizacji nauczycielskiej.

Nabyte umiejętności umożliwiają Absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce, gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynator kierunku: dr Patryk Borowiak, e-mail: patryk@amu.edu.pl

Reklamy%d blogerów lubi to: